Co to jest NNW?

Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) – jest to rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka,
a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów są trwałe następstwa wypadku, których skutkiem jest rozstrój zdrowia lub uszkodzenia ciała powodujące stały uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie pokrywa szkody na zdrowiu wynikłe z powodu:

  • wsiadanie i wysiadanie z auta,
  • przebywanie w aucie (jazda, postój, zatrzymanie)
  • naprawa auta na trasie jazdy,
  • załadunek i rozładunek przyczepy podłączonej do auta,
  • tankowanie auta.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o zdarzenia, które zostały wywołane przez stan zdrowia kierowcy np. zawał serce, udar mózgu itp. Można również rozszerzyć o skutki nieszczęśliwego wypadu, które ujawniły się po określonym czasie.
Polisa jest przeznaczona dla kierowców, którzy chcą ubezpieczyć własne zdrowie i życie, a także zdrowie i życie pasażerów. W razie wypadku, którego sprawcą był kierowca Twojego pojazdu albo osoba trzecia, wszyscy pasażerowie otrzymają świadczenie z tytułu obrażeń.

Odszkodowanie nie jest przyznawane, jeśli:

  • kierowca spowodował wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • kierowca celowo spowodował szkodę,
  • przyczyną był zły stan techniczny pojazdu nieposiadającego ważnych badań technicznych,
  • wypadek spowodował pasażer będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • pasażerowie świadomie jechali z kierowcą będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.