Ubezpieczenie posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe jest przeznaczone dla osób, które chcą zapewnić środki finansowe dziecku. Środki te otrzyma po skończeniu 18 lub 25 lat – w zależności od wyboru klienta. Jest to program oszczędnościowy, który zapewnia zasoby finansowe dziecku nie tylko po ukończeniu określonego wieku. Dziecko może otrzymać środki także w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego rodzic nie będzie mógł sprawować opieki.
Adresatem Indywidualnego Ubezpieczenia Posagowego jest rodzic, prawny opiekun lub każda inna osoba, która chce zapewnić dziecku stabilną przyszłość finansową. Zakres ubezpieczenia można swobodnie poszerzać o dodatkowe umowy. Mogą one dotyczyć życia i zdrowia ubezpieczonego, jak również współubezpieczonego.

W zakres dodatkowej ochrony wchodzi:

  • śmierć osoby ubezpieczonej w wyniku wypadku,
  • przejęcie płacenia składek przez ubezpieczyciela w razie wystąpienia całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.

Ryzyka, które są nowością na rynku ubezpieczeniowym:

  • wystąpienie inwalidztwa u współubezpieczonego, czyli dziecka, powstałe w wyniku wypadku,
  • dodatkowe ubezpieczenie Renty Posagowej, które umożliwia wypłatę renty co miesiąc w przypadku śmierci rodzica dziecka.

Wysokość świadczeń:

  • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku – 100% sumy ubezpieczenia,
  • wystąpienie inwalidztwa u współubezpieczonego powstałe w wyniku wypadku,
  • renta posagowa – 2% lub 4% sumy ubezpieczenia, wypłacana co miesiąc.

Zaletą Indywidualnego Ubezpieczenia Posagowego jest, że osoba zawierająca umowę ubezpieczenia jest osobą ubezpieczoną. W przypadku śmierci współubezpieczonego dziecka można wskazać inne dziecko, które ma być ubezpieczone. Nie wymaga to zawierania dodatkowych umów i rozwiązywania dotychczasowej. Ubezpieczający ma możliwość wyboru częstotliwości opłacania składek. W trakcie trwania umowy istnieje możliwość korzystania zgromadzonych środków finansowych w Funduszu. Można również dokonywać wpłat doraźnych. Ubezpieczający może skrócić okres trwania umowy w przypadku, kiedy dziecko osiągnie wcześniej pełnoletność tzn. kiedy wstąpi w związek małżeński, zostanie rodzicem lub rozpocznie studia.

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.