Rodzinne NNW

NNW to ochrona ubezpieczeniowa obejmująca następstwa nieszczęśliwych wypadków takich jak uszkodzenie ciała, pogorszenie stanu zdrowia lub śmierci niezależnie od woli ubezpieczonego. Istnieje opcja rozszerzenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku zawału serca i udaru mózgu, chorób tropikalnych lub działań wojennych i stanu wyjątkowego.

W skład podstawowej polisy wchodzi ubezpieczenie od stałego uszczerbku na zdrowiu oraz od śmierci osoby ubezpieczonej. W przypadku śmierci odszkodowanie może wynieść 50% lub 100% sumy odszkodowania – w zależności od woli klienta.

Klient w zależności od potrzeb może wybrać jeden z poniższych wariantów naliczania wysokości świadczenia:

 • zasada procent x procent (procent utraty zdrowia x suma ubezpieczenia)
 • zasada progresji – progresywne naliczanie świadczeń (procent utraty zdrowia x współczynnik progresji x suma ubezpieczenia)

Wartość współczynnika progresji zależy od procentowej wartości uszczerbku na zdrowiu. Ogólne warunki tego ubezpieczenia są zawarte w tabeli, którą przedstawi w razie potrzeby nasz przedstawiciel.

Kolejne z wariantów naliczania wysokości świadczenia można wybrać w przypadku znacznej utraty zdrowia:

 • naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy lub nabycia. Do tego będą potrzebne oryginalne rachunki. Ich wartość nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

Posiadając ubezpieczenie NNW, masz możliwość otrzymania świadczenia lub odszkodowania z tytułu:

 • całkowitej niezdolności do pracy (jeśli Komisja ZUS stwierdzi 100% inwalidztwa spowodowanego przez nieszczęśliwy wypadek, Twoje odszkodowanie może wynieść 100% sumy ubezpieczenia),
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki (otrzymasz zasiłek dzienny wypłacany w okresie zwolnienia lekarskiego),
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (otrzymasz zwrot kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego),
 • pobytu w szpitalu (otrzymasz dzienne świadczenie szpitalne za okres przebywania w szpitalu),
 • operacji plastycznej (otrzymasz zwrot kosztów usunięcia oszpeceń i okaleczeń ciała powstałych w wyniku wypadku),
 • opieki w przypadku hospitalizacji (otrzymasz świadczenie, które będzie wypłacane w trakcie hospitalizacji – świadczenie jest przeznaczone na opiekę nad dziećmi lub osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji),
 • rekonwalescencji (otrzymasz świadczenie na okres hospitalizacji, jego wysokość będzie zależna od czasu jego trwania),
 • pomocy finansowej (przyznawana w przypadku poważnych obrażeń ciała.

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.